avtar
על עסקים :

הוצאת רשיונות נהיגה ספורטיבית באישור משרד הספורט בניית כלים תחרותיים ורישיונם באישור משרד הספורט מכירת ציוד ספורט מוטורי המיועד לפעילות חוקית יעוץ בטחוני לתפיסות ביטחון למוסדות ועסקים