avtar
על עסקים :

שמאי מקרקעין , הערכות שווי למקרקעין במגזר הפרטי והעסקי. בתחום רכוש נזק וחקלאות, ייצוג תביעות ומתן חוות דעת מקצועית כנגד חברות ביטוח. חייבים לוועדות המקומיות ולרשות מקרקעי ישראל- ערעורים והשגות כנגד רשות מקרקעי ישראל וועדות מקומיות בגין חבות בהיטל השבחה, דמי שימוש, נחלות חקלאיות, משבצת הרחבה במושבים ועוד.