avtar
על עסקים :

המסגרת הפלילית - מרכז ידע פלילי. המסגרת נותנת שירות בנושאים הבאים: תהליכי שיקום וחוו"ד דעת לעוברי חוק. תהליכי שיקום פרטניים וקבוצתיים במטרה לצמצם תופעות פשיעה עבור נוער הורים סגלים ונשים - ייעודי חוות אלימות. הכנה לצה"ל. העשרה.