avtar
על עסקים :

ייעוץ וייצוג בתיקים פליליים - תיקים בבית הדין הצבאי ותיקי צווארון לבן; טיפול בתביעות נכות מול משרד הביטחון - קצין תגמולים; טיפול בבקשות לקיצור תקופת הצינון; טיפול בוועדות ערר ביחס למשרתי קבע; טיפול בהיבטים משמעתיים, סיגליים ומינהליים בשירות.