avtar
על עסקים :

הכנת ארגונים למצבי חירום במסגרת "רציפות תפקודית", ביצוע סקר סיכונים, הכנת תוכנית, הכנת נהלים, הטמעה ותרגול. הרצאות בנושא ניהול משברים לאומיים