avtar
על עסקים :

אקטוארית מוסמכת F.IL.A.A, מספקת חוות דעת אקטואריות לבית משפט, חוות דעת לגבי איזון משאבים בין בני זוג שנפרדו, הערכות אקטואריות של הטבות עובדים בהתאם לתקן IAS19